Продужени боравак

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља.

Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

Опис рада у продуженом боравку

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог разреда основне школе.

Боравак и рад према таквом облику организује се од 7 сати до 16 сати (дежурство по потреби и након 16 сати).

Група ученика-полазника продуженог боравка може се организовати различито:

 • групе ученика истог разреда и одељења (хетерогене групе ученика које се праве по принципу припадности одељењу – тзв. целодневна настава);
 • групе ученика истог разреда, али различитих одељења (хомогене групе састављене по принципу могућности и потреба деце, њиховог нивои напредовања и темпа којим могу да прате рад).

Код првог модела (групе ученика истог разреда и одељења), формиране су две групе, два одељења ученика чији родитељи су се изјаснили за целодневни боравак детета у школи. Два учитеља воде једну овакву групу, односно одељење и по договору одлучују о подели активности у одљењу (часови редовдне наставе, израда домаћег задатка, сати слободних активности и сати слободног времена).

Препорука је да се учитељи који раде у редовној настави свакодневно договарају и усклађују своје активности са учитељем из продуженог боравка. Време за договарање и усклађивање активности не би смело бити краће од пола сата недељно.

Стручни тим сачињавају и учитељи веронаукеа и страног језика па је пожељно да се и они укључе у заједничко планирање активности.

У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућене на континуирану сарадњу са педагогом/психологом/социологом школе.

Учитељи који раде у продуженомборавку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Заједно сарађују с родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.

Следећа начела курикуларног приступа, а у складу с начелима локалног и школског курикулума, унутарња организација намеће свакој школи одговорност у креирању недељног и дневног распореда активности. Сваки учитељски тим креатор је свакодневног рада с ученицима, у складу са законитостима струке.

Циљеви програма

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општимциљевима основног образовања (три општа циља):

 1. омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе;
 2. омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву;
 3. припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити).

Специфични циљеви:

 • потпун и хармоничан развој детета;
 • важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала);
 • фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања);
 • оспособити ученика за самостално учење;
 • истиче се радост учења и подстичемотивисаностза учење;
 • потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода);
 • писменост (језичка, математичка, информатичка);
 • рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели);
 • развијање духовне димензије живота;
 • европскаи глобална димензија модерног живљења;
 • плурализам, поштивање различитости и важност толеранције;
 • партнерство у образовању;
 • улога технологије у образовању;
 • брига о деци са посебним потребама.

Садржаји програма

Остваривање циљева и развој кључних подручја ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима.

Време предвиђено за реализацију пратећих активности требареализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета, у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва.

Class Teacher Day
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri